Έξι προσλήψεις στην Ε’ ΕΠΚΑ

0
219
arxaiologos

Η Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης, Ν. Λακωνίας», για χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εξαρτώμενο από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ αρχαιολόγων

1

Δήμος Σπάρτης

ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών

με εξειδίκευση στην αποκατάσταση

και ανάδειξη μνημείων

1

Δήμος Σπάρτης

ΥΕ ειδικευμένων εργατών

4

Δήμος Σπάρτης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις ώρες 9.00′ – 13.00′, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Ε΄ ΕΠΚΑ, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 133 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κ. Ελένης Μπισμπή, κ. Νίκας Λυμπεράκη Λαζαράκου και κ. Ιωάννας Βουλούκου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 23315), εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής «Διαύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (09/07/14 έως και 15/07/14).