Έξι προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

0
282
aporrimmatofora

aporrimmatofora

Ο δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 Μήνες

3

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

8 Μήνες

3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση «Δήμος Σπάρτης, Γκορτσολόγου 52, ΤΚ 23100, Σπάρτη Ν. Λακωνίας», απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αναστασίας Ξυδιά και κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας 27313 61225 και 27313 61264).