Δήμος Σπάρτης: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

0

Από 1η Φεβρουαρίου 2017 θα εφαρμοστεί και στο δήμο Σπάρτης το πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” (ΚΕΑ). Πρόκειται για ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που απευθύνεται σε νοικοκυριά τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Ωφελούμενες μονάδες: α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό, γ) Άστεγοι.

Κριτήρια ένταξης

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το ΚΕΑ μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τρεις κατηγορίες κριτηρίων: α) Εισοδηματικά, β) Περιουσιακά, γ) Κριτήρια διαμονής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

• Η υποβολή φορολογικής δήλωσης έτους 2016.
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμθεί ούτε για τις περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
• Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα

α) Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε μονάδες κλειστής φροντίδας ή σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ή σε κοινωνικούς ξενώνες αστέγων.
β) Άτομα που φιλοξενούνται σε μνάδες ψυχιατρικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κλπ) ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος προστατευόμενων διαμερισμάτων του αρ.9 του ν.2716/99.
γ) Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
δ) Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τρόπος υποβολής της αίτησης

Εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια διαμονής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων:
α) είτε οι ίδιοι με τους κωδικούς του Taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr.
β) είτε μέσω των ΚΕΠ σε κάθε δημοτική ενότητα.
γ) είτε μέσω του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Ευαγγελιστρίας 85-87, 2ος όροφος).

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 8.30′ – 13.00′.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (κατά την προσέλευση στην υπηρεσία)

Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης Είδος Στοιχείων και Κριτηρίων
Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
Α.Φ.Μ. του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή αντίγραφο Ε1.
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του αιτούντος στον οποίο μπορεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος
Διαμονή Λογαριασμό ΔΕΚΟ (τελευταίου τριμήνου)

ή  πρόσφατη βεβαίωση μονίμου κατοικίας (του τελευταίου μήνα)

ή αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε ισχύ.

Ταυτοποίηση Ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού και άδεια παραμονής σε ισχύ όταν μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός
Στοιχεία  επικοινωνίας Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
Έντυπο συναίνεσης Υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (βρίσκεται στον ιστότοπο www.keaprogram.gr  ή  χορηγείται από την υπηρεσία μας).

Προσοχή:

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου όταν:
α) Υπάρχει αλλαγή τόπου κατοικίας, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα υποβληθέντα στο Ε1 και Ε9.
β) Η αίτηση αφορά μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Ο/Η αιτών/-ούσα οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία του δήμου εντός δεκαπέντε ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους.

Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης διακόπτεται όταν διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας, αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού ή εάν η επόμενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα εξής τηλέφωνα:

Α

 

  ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 27313 61600

 

2 ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 27310 94194

 

3 ΠΕΛΛΑΝΑΣ 27313 61012

 

4 ΦΑΡΙΔΟΣ 27310 35388

 

5 ΜΥΣΤΡΑ 27310 89370

 

Στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου στα τηλέφωνα 27310 22226, εσ. 121, 122, 123, 124.

 

Ενδεικτικός Πίνακας Εισοδηματικών και Περιουσιακών Κριτηρίων

Σύνθεση νοικοκυριού Δηλούμενο εισόδημα τους έξι τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης το οποίο αποτελεί και το εξαμηνιαίο Εγγυημένο Ποσό Όριο αξίας ακινήτων Αντικειμενικές δαπάνες ΙΧ, ΜΧ, δικύκλων Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ. Τόκοι από Καταθέσεις (για το 2015)
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 90.000 6.000 € 4.800 € 53 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 1.800 105.000 6.000 € 7.200 € 80 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 2.100 120.000 6.000 € 8.400 € 93 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 2.400 135.000 6.000 € 9.600 € 107 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700 150.000 6.000 € 10.800 € 120 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 3.000 150.000 6.000 € 12.000 € 133 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 3.300 150.000 6.000 € 13.200 € 147 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 3. 600 150.000 6.000 € 14.400 € 160 €