Διετείς προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

0
1181

Το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (24 μηνών), δεκαεπτά ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων. Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Πλύντες ρυπαρού ιματισμού

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

4

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΔΕ Μαγείρων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 4 ωρών)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 5 ωρών)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

4

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Πλύντες ρυπαρού ιματισμού

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

3

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 25 ωρών εβδομαδιαίως)

1

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα ΚΥ Μολάων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως)

3

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκοµείο Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Γεώργιου Κουµουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).