Εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

xrimata

xrimata

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου η εφάπαξ πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ ετησίως για εισοδήματα μέχρι 4.000 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι με σχετική αίτησή τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου είναι:

– Βεβαίωση του δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία, τουλάχιστον, συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.

– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2014.

– Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια, για το έτος 2014.

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και

– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Λακωνία (τηλ. 27313 63435).