Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Μονεμβασίας

Trixeilis

Trixeilis

Στον ορισμό τον έξι αντιδημάρχων Μονεμβασίας προέβη ο δήμαρχος κ. Ηρακλής Τριχείλης. Η θητεία τους ξεκινά από σήμερα (1/9/2014) και ολοκληρώνεται στις 28/2/2017.

Ο κ. Τριχείλης όρισε συγκεκριμένα:

1. Με αντιμισθία τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη του Χρίστου κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διοικητικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Οικονομικών υπηρεσιών, γ) Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δ) Προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, ε) Διαχείρισης απορριμμάτων, ζ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μολάων.

2. Με αντιμισθία την κ. Κατερίνα Τσαφατίνου του Ηλία κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Μονεμβασίας και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Τουρισμού, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Μονεμβασίας.

3. Με αντιμισθία τον κ. Ηλία Καλογερίνη του Σταύρου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Ηλεκτροφωτισμού του δήμου Μονεμβασίας, γ) Καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ΔΕ Βοιών, δ) Ύδρευσης ΔΕ Βοιών.

4. Με αντιμισθία τον κ. Παναγιώτη Τραϊφόρο του Αριστείδη και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Ζωικής παραγωγής, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ζάρακα.

5. Χωρίς αντιμισθία τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή του Κων/νου κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της ΔΕ Βοιών.

6. Χωρίς αντιμισθία τον κ. Ιωάννη Σουρλά του Παναγιώτη κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη ΔΕ Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Ύδρευσης, δ) Αγροτικής παραγωγής, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της ΔΕ Ασωπού.