Προθεσμία για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2014

0
206
opekepe

opekepe

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Παρέκκλιση της παραπάνω προθεσμίας θα ισχύσει μόνο για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες συνοδεύονται κατά περίπτωση με τις σχετικές αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας, έως τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014.