Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης τη Δευτέρα 8/12

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα τη Δευτέρα 8/12 και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης, απηύθυνε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπύρος Μοιράγιας:

1ο Αδελφοποίηση του δήμου Σπάρτης με το δήμο Τάραντα της Ιταλίας. Εισηγήτρια η κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου.

2ο Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση της «Μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της δημοτικής ενότητας Καρυών δήμου Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση της «Μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της δημοτικής ενότητας Κλαδά ΔΕ Σπαρτιατών δήμου Σπάρτης. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». (Π. Αργυρόπουλος)

6ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση νεκροταφείου και οστεοφυλακίου στην ΤΚ Μαγούλας». (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ΚΕΚ Άκμων επί της οδού Τριακοσίων, αριθ. 105, στη ΔΚ Σπαρτιατών. (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού σχολείου ΤΚ Τρύπης». (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκαλάς». (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στεγανοποίηση οροφής οστεοφυλακίου ΤΚ Μαγούλας», αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυρών αποθήκης στην ΤΚ Καρυών». (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του δήμου Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Εγγραφή του δήμου Σπάρτης ως συνδρομητή στο γεωτεχνικό περιοδικό «Γεωργία – Κτηνοτροφία», εκδόσεων «Αγρότυπος ΑΕ». (Σταύρος Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση μίσθωσης ακινήτου άνευ διαγωνισμού για τη στέγαση υπηρεσιών του δήμου Σπάρτης. (Δημήτριος Αποστολάκος)

15ο Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. (Δ. Αποστολάκος)

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών». (Δ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΤΚ Αμυκλών». (Δ. Αποστολάκος)

18ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

19ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση ΔΕΗ. (Δ. Αποστολάκος)

20ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

21ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

22ο Συμπλήρωση της αριθ. 567/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την υλοποίηση προμήθειας με τίτλο ‘‘Προμήθεια κλιματιστικών’’». (Δ. Αποστολάκος)

23ο Συμπλήρωση της αριθ. 586/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης εργασίας με τίτλο ‘‘Συντήρηση κλιματιστικών’’». (Δ. Αποστολάκος)

24ο Συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου για καταβολή δικαιώματος για αυθαίρετη βοσκή έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

25ο Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)