Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας με 16 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 17.30′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί του από 20/2/2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων (εξ αναβολής)». Εισηγητές ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και ο κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

2. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού λιμένα Μονεμβασίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (περιβαλλοντική μελέτη)». (Χριστάκος Σταύρος και Βουνελάκης Γεώργιος)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 10.975,41 ευρώ. (Χριστάκος Σταύρος)

4. Περί αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ.2 του ΠΔ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ΠΔ/τος 229/99». (Βουνελάκης Γεώργιος)

6. Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Βουνελάκης Γεώργιος)

7. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 700.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

9. ‘Εγκριση αντικατάστασης του Γεωργίου Παπαδάκη του Κωνσταντίνου και ορισμός ως αντικαταστάτριας αυτού της Γαρυφαλλιάς Παπαδάκη του Γεωργίου, στη μίσθωση του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση «Παχιάμμος» η «Πλαζ» του οικισμού Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανίκων. (Σουρλάς Ιωάννης)

10. Περί ιδρύσεως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του δήμου. (Κολλιάκος Ιωάννης)

11. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

12. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

13. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

14. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

15. Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

16. Περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήμου. (δήμαρχος)