Τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται την Τρίτη 14/1 και ώρα 20.15′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020. Εισηγητής ο Αθανάσιος Καρλαύτης

2ο Έγκριση της αριθ.41/20-12-2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα “Περί ψήφισης κανονισμού ΚΑΠΗ”. (Δήμητρα Παπανικολάου)

3ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης”. (Δημήτριος Καπονικολός)

4ο Τροποποίηση της αριθ.398/2019 ΑΔΣ με θέμα “Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”. (Μιχαήλ Βακαλόπουλος)

5ο Υποβολή αιτήματος για τροποποίηση αντικειμένου της προμήθειας: “Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων κατασκευή ΜΜΔ”» – Τροποποίηση της αριθ. 387/03-10-2016 ΑΔΣ [ΑΔΑ: 673ΨΩ1Ν-ΥΒΧ] ως προς το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας. (Χρήστος Κανακάκος)

6ο Περί αντικατάστασης του δηλωτικού σήματος του δήμου Σπάρτης – Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων. (Γεωργία Ζαχαράκη – Αναστασοπούλου)