Τι θα συζητήσει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

0
382

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5.00′ το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί απασχόλησης στο δήμο σπουδαστών – μαθητευόμενων του μεταλυκειακού έτους μαθητείας των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ). (Κολλιάκος Ιωάννης)

4. Περί εγκρίσεως υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του δήμου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016», «ΑΠ 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως της αριθ. 01/2017 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 16.000 ευρώ. (Χριστάκος Σταύρος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο νηπιαγωγείο Μολάων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας». (Κουτσονικολής Χαρ.).

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ασωπού». (Σουρλάς Ιωάννης)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών δημοτικού σχολείου ΤΚ Ασωπού». (Σουρλάς Ιωάν.)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινοτικών κτιρίων ΔΕ Ζάρακα εκτός ΤΚ Λαμποκάμπου». (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

12. Περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης του ν.3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600009 προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ». (Κουτσονικολής Χαρ.)

13. Περί εγκρίσεως των όρων προγραμματικής σύμβασης του ν.3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000 ευρώ, ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.)

14. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000 ευρώ». (Χριστάκος Σταύρος).

15. Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί διατηρήσεως κενωθέντος περιπτέρου και παραχώρησή του με δημοπρασία στην ΤΚ Μονεμβασίας. (Χριστάκος Σταύρος)

17. Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του δήμου, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας για το έτος 2017. (Σουρλάς Ιωάννης)

18. Περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – διαγραφή δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες έως 31/12/2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

19. Περί αυξήσεως ωραρίου εργασίας της Παππά Χρυσούλας του Αποστόλου (καθαρίστριας σχολικών μονάδων). (Κολλιάκος Ιωάν.)

20. Περί συγκροτήσεως επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017. (δήμαρχος)

21. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστες – κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρήστος)

22. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστες – κατοικημένες περιοχές – Τοποθέτηση ναυαγοσωστών». (Πετράκης Χρ.)

23. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή. (Σουρλάς Ιωάν.)

24. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Χριστάκος Σταύρος)