Χρηματικό βοήθημα σε πολύτεκνες αγρότισσες

0
304
agrotissa 1

agrotissa 1

Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από 23 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες».

Δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ είναι οι πολύτεκνες μητέρες:

Που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών και ασφαλιστικά ενήμερες. Αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών, να τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

Που έχουν γεννήσει τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω – ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ, με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ (ατομικό και προστατευόμενων μελών με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.

4. Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας («πάσο»).

5. Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται πάσο, βεβαίωση σπουδών.

6. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημοσίου εγγράφου) της πολύτεκνης μητέρας και του πατέρα/συζύγου (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος).

7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας (ανεξαρτήτως αν η μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).

8. Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμισή του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως τη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.

9. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

Τα δικαιολογητικά 3 έως και 9 θα κρατούνται από το ΚΕΠ όπου υποβάλλεται η αίτηση και θα διαβιβάζονται στον κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

– ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87,τηλέφωνο: 27313 61600.

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370.

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

– Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.