28 προσλήψεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

egates genikon kathikonton

egates genikon kathikonton

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ Οδηγών

(χωρίς κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)

6 Μήνες

6

ΔΕ Χειριστές

Μηχανημάτων Έργων

[(εκσκαφέα-φορτωτή)

Ομάδας Β΄Τάξης Δ΄]

6 Μήνες

2

ΔΕ Χειριστές

Μηχανημάτων Έργων

ΔΕ

[(καλαθοφόρο)

Ομάδας Γ ΄Τάξης Γ΄]

6 Μήνες

1

ΥΕ Εργατών

(Καθαριότητας)

6 Μήνες

19

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, Ελευθερολακώνων, ΤΚ 23200, Γύθειο Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Μαρίας Μπερτζελέτου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60344).