Έκδοση κλειδάριθμου για τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ

oaed anergia

oaed anergia

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει ότι ο ΟΑΕΔ, λόγω της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και ενόψει της δημοσίευσης των νέων προγραμμάτων που θα υλοποιήσει, καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού.

Για την έκδοση κλειδάριθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία.

2. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μέσω του νόμιμα ορισμένου για τον σκοπό αυτό, με απόσπασμα πρακτικού από το ΔΣ της εταιρείας, εκπρόσωπου τους, το ανωτέρω απόσπασμα πρακτικού, τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί επίσης να διενεργηθεί από το διαχειριστή της επιχείρησης ή υπάλληλο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης).

Όταν πρόκειται για εταιρείες, ως εξουσιοδότηση νοείται η απόφαση του ΔΣ της εταιρείας που ορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε κατά την έκδοση του κλειδάριθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και τα κατά τόπους γραφεία του.