Αδειοδότηση μεταποιητικών μονάδων με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 KW

Σύμφωνα με το άρθρο 52§3 του Ν.4442/16 «Δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν.4155/2013 τέθηκαν εκτός πεδίου εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 17 και 40 του Ν.3982/2011, υποχρεούνται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».

Παρακαλούνται όλοι όσοι οι μονάδες τους εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας, ώστε να εξασφαλισθεί η νόμιμη λειτουργία τους.