Αιτήσεις για δέκα θέσεις εργασίας στο δήμο Σπάρτης

aporrimmatofora

Ξεκίνησε από χθες Τετάρτη η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Σπάρτης.

Ύστερα από υποβολή αιτήματος του δήμου στο υπουργείο Εσωτερικών, έχουν εγκριθεί τρεις θέσεις ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου και επτά θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 10/8/2018 (Παρασκευή). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100, Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Αλεξάκη Πολύδωρου ή υπόψη κ. Πλαγάκη Νικολέτας (τηλ. επικοινωνίας 27310 22226, εσωτ. 117 και 116).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του δήμου (www.sparti.gov.gr).