Αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

elaiodentra

elaiodentra

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Λακωνίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα, που αφορούν στην αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών (ΟΠ) και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών:

“Δικαίωμα αναγνώρισης ως ΟΠ στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες (οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου – ΑΕΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

α) πληρούν τους όρους του άρθρου 154 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, υποβάλλοντας αίτηση στη ΔΑΟΚ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 1 του ΠΔ 36/1986, καθώς και πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους και

β) αποτελούνται από εκατό τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς-μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον 2.500 στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη ΟΠ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναγνωριστούν σαν ΟΠ και προτίθενται να υποβάλουν πρόγραμμα στο πλαίσιο του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, να καταθέσουν άμεσα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αναγνωριστούν έγκαιρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων, που είναι η 13/2/2015″.