Ανακοίνωση Τζανετέα για τον διαγωνισμό δακοκτονίας

Ανακοίνωση της αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Ντίας Τζανετέα αναφορικά με την εξέλιξη του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς:

psekasmoi dakoktonias“Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, διεθνούς, διαγωνισμού του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού και έως την 15-06-2017 έχουν υποβληθεί αποδεκτές προσφορές για 33 εργολαβίες από τις 40 που υποδιαιρείται το έργο για το 2017.

Σε 7 εργολαβίες δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον και δεν υπέβαλε προσφορά κανένας εργολάβος, με αποτέλεσμα το έργο στις κάτωθι περιοχές να κηρυχθεί άγονο. Αναλυτικά οι εργολαβίες στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές είναι:

1. Αγγελώνα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας

2. Τάλαντα

3. Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας

4. Νόμια

5. Άγιος Νικόλαος Βοιών (τμήμα).

6. Παπαδιάνικα.

7. Φοινίκι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το νομικό πλαίσιο:

1. Την παράγραφο ΙΙΙ του υπ’ αριθμόν 2354/27183/02-03-2016 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ: Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση ημερομηνίας έναρξης του πρώτου ψεκασμού μετά την 15 Αυγούστου, οι δαπάνες που δημιουργούνται δεν θεωρούνται επιλέξιμες.

2. Το γεγονός ότι το άγονο μέρος του διαγωνισμού ως τμήματα διεθνούς διαγωνισμού δεν επιτρέπεται να αλλάξουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν παγιωθεί με την 106956/16186/27-04-2017 διακήρυξη.

3. Την παράγραφο 15 του εισηγητικού κεφαλαίου της 106956/16186/27-04-2017 διακήρυξης που αφορά τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία μας θα εισηγηθεί στην οικονομική επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου τη συνέχιση του διαγωνισμού για τα τμήματα που προαναφέρθηκαν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

Εκτίμηση της υπηρεσίας για την αδυναμία σύστασης συνεργείων στις εν λόγω περιοχές είναι κυρίως η έλλειψη ενδιαφέροντος από οδηγούς γεωργικών ελκυστήρων να εργαστούν στο πρόγραμμα.

Μια σοβαρή ιδιαιτερότητα για τις περιοχές που είναι άγονες από υποψήφιο εργολάβο είναι η πρωιμότητα ωρίμανσης του ελαιοκάρπου. Τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία, η πιθανή εκτέλεση πρώτου ψεκασμού στις εν λόγω περιοχές από τον προσωρινό μειοδότη θα είναι το διάστημα 1 Αυγούστου έως 14 Αυγούστου. Πρώτος ψεκασμός στην εν λόγω περιοχή αυτό το διάστημα είναι αναποτελεσματικός και θα πρέπει οι παραγωγοί να ενημερωθούν να καλύψουν τον πρώτο ψεκασμό το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου με ευθύνη τους, προκειμένου ο προσωρινός μειοδότης να συνεχίσει το έργο από το προβλεπόμενο διάστημα (πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου) για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου”.