Ανανέωση αδειών για τις λαϊκές αγορές Δήμου Μονεμβασίας

laiki agora

laiki agora

Ο δήμος Μονεμβασίας καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του να καταθέσουν από 3 έως και 21/11/2014 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών, στο γραφείο αδειοδοτήσεων ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης του δήμου.

Απαιτούνται:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) βεβαίωση μη οφειλής από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου Μονεμβασίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31/12/2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, αυτή απορρίπτεται.