Ανανέωση αδειών για τους πωλητές λαϊκών αγορών Δήμου Σπάρτης

laiki agora

laiki agora

Οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δήμου Σπάρτης καλούνται έως τις 21 Νοεμβρίου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στη Μαγούλα (τηλ. 27313 61127 και 27313 61126) για την ανανέωση της επαγγελματικής τους άδειας.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, αυτή απορρίπτεται.

Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές των οποίων ανανεώνεται η άδεια παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή είναι:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας,

στ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη και

η) βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου Σπάρτης.