Αποζημιώσεις 28,5 εκατ. € για θεομηνίες και περονόσπορο

ampeli

ampeli

Την απόφαση με την οποία ανατίθεται στον ΕΛΓΑ η υλοποίηση προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) ύψους 28,5 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Καρασμάνης. Με το πρόγραμμα, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτονται για πρώτη φορά οι δαπάνες ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου στα αμπέλια από την ασθένεια του περονόσπορου.

Η εφαρμογή του προγράμματος είναι τριετής και οι ενισχύσεις στους παραγωγούς πρόκειται να καταβληθούν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις για τα έτη 2014, 2015 και 2016, από τον ΕΛΓΑ. Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές από θεομηνίες (πλημμύρες), δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια) που προκλήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011.

Οι παραγωγοί (φυσικά καθώς και νομικά πρόσωπα), για να τύχουν της έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων, θα πρέπει:

– Να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ ή να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.

– Η εκμετάλλευση να είναι καθ’ όλα νόμιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– Να έχουν υποστεί ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή από ασθένειες καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Οι κρατικές ενισχύσεις, όπως προβλέπει η απόφαση, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α. Ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου και για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου οι οποίες καταβάλλονται εφάπαξ από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

β. Συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου, η οποία καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

· Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις για την απώλεια παραγωγής στα καρποφόρα δέντρα όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δύο ετήσιες δόσεις για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων.

· Στα αμπέλια ή ακτινίδια η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις για εκρίζωση και επαναφύτευση και σε δύο ετήσιες δόσεις για κοπή κορμού και πρωτογενών κλάδων.

Συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης για απώλεια παραγωγής και για την καταστροφή σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα – ζωοτροφές.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι καθορίζονται σε 175.000 ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες, εκτός των συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.