Αρχαιολογία: Δεκαπέντε προσλήψεις για το Σκούρα – Πυρί

arxaiologos

arxaiologos

Προκηρύχθηκε η πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Ολοκλήρωση του έργου παράκαµψης Σπάρτης, τµήµα Σκούρα – Πυρί», για χρονικό διάστηµα έως 31/12/2015:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ αρχιτέκτονας μηχανικός µε

εξειδίκευση στην αποκατάσταση και

ανάδειξη µνηµείων

1

Σκούρα – Πυρί

ΥΕ ειδικευµένος εργάτης για

ανασκαφικές εργασίες

14

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από 15/6 έως και 19/6 µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, κατά τις ώρες 8.00′ – 15.00′, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδροµικά, στο γραφείο της γραµµατείας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100) υπόψη κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Ελένης Μπισµπή (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 25363).