Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών οπλοφορίας

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων που περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμολόγησης του όπλου, γέμισης, απογέμισης, ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του τύπου του όπλου για το οποίο αιτούνται την οπλοφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις εξετάσεις, εφόσον με απόφαση του διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας νομού κριθεί, αφενός ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι ώστε για την ασφάλειά τους να είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας, και αφετέρου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993).

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη της άδειας και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέωσής της, εφόσον κριθεί με απόφαση του διευθυντή της κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ότι διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα υποβάλλονται άπαξ στις εν λόγω εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι μόνο ο υποψήφιος που κρίθηκε ότι διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις θα υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ κατά το χρόνο παραλαβής της προαναφερόμενης απόφασης θα προσκομίζει παράβολο αξίας εκατόν πενήντα ευρώ.

Τέλος, για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων πριν τις εξετάσεις παρέχεται η δυνατότητα να μελετήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ανάλογα με τον τύπο του όπλου το οποίο επιθυμούν να φέρουν για την ατομική τους ασφάλεια.