Γεωργικές προειδοποιήσεις για μηλιές και αχλαδιές

axladia - mila

axladia - mila

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα μήλα και τα αχλάδια:

Καρπόκαψα (ορεινές περιοχές)

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με ασυνήθιστα υψηλές συλλήψεις.

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με τη λήψη του δελτίου σε αχλαδιές και μηλιές των ορεινών περιοχών.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) – επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοέιτ, Ετοφενπρόξ – μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν,Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις πεδινές περιοχές να μην γίνει επέμβαση για καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

Φουζικλάδιο

Οδηγίες: Λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, σε οπωρώνες μηλιάς αχλαδιάς όπου υπάρχουν προσβολές να γίνει άμεσα επέμβαση με τη λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

Βακτηριακό κάψιμο (αχλάδια)

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

Οδηγίες: Στα δένδρα που εντοπίζονται προσβολές, τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα με αρκετό μέρος υγιούς ιστού και να καταστρέφονται. Επιβάλλονται συνεχείς επισκέψεις στα δενδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 17/7-4-14.

Ψύλλα (αχλάδια)

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές. Το έντομο ευνοείται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στις προσβεβλημένες αχλαδιές συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια του εντόμου.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες με προσβολές να γίνει επέμβαση. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί και διαλυτικό κόλλας.

Φυτ/κά προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν (δρα και σε ηλικιωμένες νύμφες Ν5), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρα σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρα σε αυγά και νύμφες), Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Σπιροτετραμάτ (δρα σε νύμφες), Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρα σε αυγά και νύμφες), Χρωρπυριφός μεθύλ.

Όλα τα δελτία βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).