Γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά

elaiodentra

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εκδόθηκαν τα παρακάτω τεχνικά δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της ελιάς.

Πυρηνοτρήτης

Διαπιστώσεις: Η πτήση της καρπόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές.

Οδηγίες: Σε ελαιώνες με μέτρια καρπόδεση να γίνει επέμβαση ως εξής:

α. Από 22 ως 26 Μαΐου στις πρώιμες περιοχές.

β. Από 27 ως 31 Μαΐου στις μεσοπρώιμες περιοχές.

γ. Στις όψιμες περιοχές από 1 έως 4 Ιουνίου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Βάκιλλος Θουριγγίας Δελταμεθρίν, Δελταμεθρίν+Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ+Λάμδα Συαλοθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα-Σπινετοράμ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Ρυγχίτης

Έλεγχος πληθυσμού γίνεται με τινάγματα κλαδιών νωρίς το πρωί. Η ύπαρξη τεσσάρων ενηλίκων ατόμων/κλαδί δικαιολογεί επέμβαση. Να δοθεί προσοχή σε ελαιώνες που την περασμένη χρονιά είχαν ζημιές από το έντομο. Επειδή μεγάλο μέρος του βιολογικού κύκλου του διέρχεται στο έδαφος, η καλλιέργειά του συντελεί στη μείωση των πληθυσμών του εντόμου.

Μαργαρόνια

Οδηγίες: Ανάγκη προστασίας έχουν νεαρά δέντρα και φυτώρια. Να συνεχιστεί η προστασία.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ+Λάμδα Συαλοθρίν

Σημειώσεις: Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.