Για ποιους είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Όπως ενημερώνει το Επιμελητήριο Λακωνίας, υπόχρεοι εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι:

> Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση των οποίων οι εγκαταστάσεις παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4014/2011(Α’ 209).

> Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24)

> Κάθε ΟΤΑ α’ βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα.

Αναλυτικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8668979, υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Τασία Αρφανάκου (τμήμα Διαχείρισης Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων).