Δήμος Ευρώτα: Αιτήσεις για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

nipiagogos

nipiagogos

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Νικηφόρος Βρεττάκος» του Δήμου Ευρώτα προσκαλεί:

Τις μητέρες νηπίων και παιδιών (από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) ή/και

Τα άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών

τα Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016» και συγκεκριμένα:

– Κατηγορία Δομής Α – Βρεφικοί – Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Κατηγορία Θέσης Α.2 – Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 5/8 έως Τρίτη 18/8/2015 στο δημαρχείο Ευρώτα (έδρα Σκάλα). Υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Σοφία Κωσταρέλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27350 360038.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσβαση στην ισότιμη εργασία, με την παροχή φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών (από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελουμένων στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων.

Για τους άνδρες ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.

β) Να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ):

– Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

– Επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών

– Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

– Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

– Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

– Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης

γ) Να είναι άνεργες, οι οποίες να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

δ) Να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Επίσης, όσοι με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.