Δήμος Μονεμβασίας: Ευνοϊκές ρυθμίσεις στους οφειλέτες

lefta

lefta

Ο δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους δημότες ότι με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 παρέχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στους οφειλέτες για χρέη τους προς το δήμο.

Επιγραμματικά, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

> Με εφάπαξ καταβολή μηδενίζονται (-100%) οι προσαυξήσεις ανεξαρτήτως ποσού.

> Έως 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

> Από 5.001 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων.

> Από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων.

> Πάνω από 20.000 ευρώ σε 100 δόσεις απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών και οι οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του δήμου και στα εξής τηλέφωνα:

Δημοτική Ενότητα Μολάων 27323 60535.

Δημοτική Ενότητα Ασωπού 27320 82228.

Δημοτική Ενότητα Βοιών 27343 60139-40.

Δημοτική Ενότητα Ζάρακα 27323 60415.

Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας 27323 60012.