Δήμος Σπάρτης: Δύο θέσεις εργασίας στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας

nipiagogos

nipiagogos

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του:

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΝΠΔΔ «Νομικό

Πρόσωπο Κοινωνικής

Προστασίας,

Αλληλεγγύης και

Παιδείας Δήμου

Σπάρτης»

(Παιδικοί σταθμοί)

Σπάρτη

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την

υπογραφή της

σύμβασης έως

και 31/7/2015

1

ΝΠΔΔ «Νομικό

Πρόσωπο Κοινωνικής

Προστασίας,

Αλληλεγγύης και

Παιδείας Δήμου

Σπάρτης»

(Παιδικοί σταθμοί)

Σπάρτη

ΔΕ Μαγείρων/ Μαγειρισσών

Από την

υπογραφή της

σύμβασης έως

και 31/7/2015

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 11, Σπάρτη, ΤΚ 23100, Λακωνία” (υπόψιν κ. Σπυρόπουλου Ευστράτιου, τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.