Δήμος Σπάρτης: Υποχρεωτική καταγραφή των σημείων υδροληψίας

ydrolipsia

ydrolipsia

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης ενημερώνει ότι από τις 14 Ιανουαρίου 2014 συστάθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) Επιφανειακών και Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων.

Η εγγραφή σε αυτό είναι υποχρεωτική. Όλοι -άτομα και φορείς που κάνουν απόληψη ύδατος από οποιοδήποτε σύστημα με νερό (γεώτρηση, πηγάδι, πηγή, “δέση”)- υπάγονται στην υποχρέωση καταγραφής αυτού ή αυτών των σημείων (υδροληψιών).

Οι ιδιοκτήτες ή και χρήστες των σημείων υδροληψίας που

α) αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά για την υδροληψία τους πριν τις 20-12-2005, ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι, και οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ήδη στην υπηρεσία (δήμο ή περιφέρεια) π.χ. σε εφαρμογή της 150559/2011 ΚΥΑ, αίτηση/δήλωση αδειοδότησης χρήσης νερού &

β) όσοι έχουν σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά, που δεν υπάγονται στις πιο κάτω περιπτώσεις, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ μέχρι την 15-5-2014 .

Δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ήδη καταθέσει σε αρμόδιες υπηρεσίες αίτηση και δικαιολογητικά για χορήγηση ή ανανέωση “άδειας χρήσης νερού”, καθώς και όσοι έχουν υδροληψίες αδειοδοτημένες για πρώτη φορά μετά τις 20-12-2005 (ανεξαρτήτως αν αυτή η άδεια είναι σε ισχύ ή όχι).

Την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, ο υπόχρεος την υποβάλει στο δήμο (ΟΤΑ) στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας (π.χ. η γεώτρηση).

Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Μετά την εγγραφή στο μητρώο ΕΜΣΥ, ο ενδιαφερόμενος θα εφοδιάζεται με πιστοποιητικό εγγραφής (με κωδικό της). Θα έχει δε τη δυνατότητα να προβαίνει και να ζητά μεταβολές των καταχωρισμένων στοιχείων, όταν προκύπτει σχετικός λόγος. (Μερικές ενημερώσεις – μεταβολές θα γίνονται αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Υδάτων).

Οι καταγεγραμμένοι στο μητρώο κάτοχοι ή χρήστες σημείων υδροληψίας έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των δεδομένων στοιχείων της υδροληψίας. Μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα.

Εν τέλει, όσον αφορά στα ακίνητα στα οποία υπάρχει υδροληψία, εάν αυτή δεν έχει δηλωθεί στο μητρώο και πιστοποιηθεί, ο δικαιούχος θα αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικής μεταβίβασης του αγροτεμαχίου της υδροληψίας, έγκρισης οποιασδήποτε δραστηριότητας ή έργου στο εν λόγω ακίνητο, αλλά και στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης του ακινήτου. Ακόμη θα υπάρχει πρόβλημα στην είσπραξη των σχετικών γεωργικών επιδοτήσεων.

Στη σχετική ΚΥΑ υπάρχει συνημμένο παράρτημα (υποδείγματα I και ΙI), που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την υπηρεσία.