Δήμος Σπάρτης: Κάλεσμα για συμμετοχικότητα

dimarxeio Spartis

logo dimou Spartis

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, πρόκειται να συσταθεί στο δήμο Σπάρτης. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων

ι) δημότες.

Αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης είναι οι εξής:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό του πρόγραμμα.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου, και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη και λήγει την 28η-2-2017.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής καλούνται φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του δήμου Σπάρτης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θεσμό, να καταθέσουν εγγράφως αίτηση, μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Πετράκου στο τηλέφωνο 27310 22226, 81866 εσωτ. 102, e-mail: otamystr@otenet.gr).

Η συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης είναι εθελοντική και άμισθη.