Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 33 ατόμων για τις ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας

Ο δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τριών μηνών) συνολικά 33 ατόμων και ειδικότερα:

• Δύο ατόμων ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή β’ ομάδας δ’ τάξης)
• Τριών ΔΕ χειριστών γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ)
• Οκτώ ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου
• Είκοσι ΥΕ εργατών πυροπροστασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν από 12/6 έως και 16/6 στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100 Σπάρτη Λακωνίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου, υπόψη κ. Πολύδωρου Αλεξάκη ή κ. Νικολέτας Πλαγάκη (τηλ. επικοινωνίας 27310 81866, εσωτ. 117, 116).