Δήμος Σπάρτης: Τετράμηνες προσλήψεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού Covid-19.

Συγκεκριμένα πρόκειται για δυο θέσεις ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών, μία ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, οκτώ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τριών ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών και δύο ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 4/9 έως και 8/9.

Οι αιτήσεις καθώς και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dhmos.spartis@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.