Δήμος Σπάρτης: 28 οκτάμηνες προσλήψεις

Dimarxeio Spartis

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού covid-19.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, δύο ΠΕ Νοσηλευτών, μία ΠΕ Τοπογράφων, μία ΠΕ Γεωπόνων,μία ΠΕ Περιβάλλοντος, μία ΠΕ Κτηνιάτρων, δέκα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μία ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, μία ΔΕ Ηλεκτρολόγων, δύο ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, έξι ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και μία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του δήμου και αφού τη συμπληρώσουν να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: dhmos.spartis@gmail.com.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 29/1 έως και Τρίτη 2/2.