Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Κομνηνό:

«Στην συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης που έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (15.2.2017) σε αίθουσα του δικαστικού μεγάρου Σπάρτης, μεταξύ των άλλων θεμάτων συζητήθηκε και εκείνο του δασικού χάρτη της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 3.2.2017, με ειδικότερες αναφορές ως προς την αμφισβήτηση από τους ενδιαφερόμενους πολίτες του χαρακτήρα και της μορφής των εκτάσεων που εμφανίζονται στο χάρτη.

Στη συνέλευση είχαν προσκληθεί και έλαβαν μέρος ο πρόεδρος του τοπικού παρατήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Θ. Βερούτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λακωνίας κ. Χ. Κουρκούλης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λακωνίας κ. Γ. Γιαξόγλου.

Ειδικότερη έμφαση δόθηκε ως προς τις αντιρρήσεις που δύνανται να προβάλλουν οι πολίτες ενώπιον της “επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων”, η οποία θα κρίνει αν κάποια αμφισβητούμενη έκταση γης είναι δασική ή όχι.

Οι αντιρρήσεις είναι είδος ένδικου μέσου, δηλαδή είδος δικογράφου, που πρέπει με ειδικά οριζόμενο τρόπο να ασκηθεί ηλεκτρονικά από 17 Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2017, προς την “επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων”, με την προϋπόθεση καταβολής ειδικού τέλους, που ανάλογα με την υπό αμφισβήτηση έκταση κυμαίνεται από 10 έως 3.300€, καθώς και θεμελίωσης του εννόμου συμφέροντος που επικαλείται ο πολίτης με έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, με τα οποία υποστηρίζει ή αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του σε σχέση με τα εμπράγματα ή και ενοχικά δικαιώματά του. Ακόμη είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή και ασφαλώς το εμβαδόν αυτής.

Ομοίως τη συνέλευση απασχόλησαν και άλλα θέματα, που άμεσα σχετίζονται με την όλη διαδικασία της αμφισβήτησης. Προς τούτο επισημάνθηκαν και τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων έως και 18 Απριλίου 2017, και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή έως 8 Μαΐου 2017, κρίνεται μικρός και πρέπει να επιμηκυνθεί, έτσι ώστε να δυνηθούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες συμπλήρωσης και συγκέντρωσης των υπό του νόμου οριζομένων αναγκαίων στοιχείων απόδειξης των δικαιωμάτων τους.

β) Επειδή το έργο της “επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων” εκτός από σοβαρό είναι και τεράστιο, ετέθη το ερώτημα δυνατότητας για συγκρότηση και δεύτερης επιτροπής, ή και μιας ανά δασαρχείο, έτσι ώστε η εξέταση των αντιρρήσεων να γίνεται με την επιβαλλόμενη επιμέλεια και όχι κάτω από πιεστικές χρονικά συνθήκες.

γ) Επειδή στους χάρτες που αναρτήθηκαν, οι απεικονίσεις έγιναν κυρίως με βάση αεροφωτογραφίες των ετών 1945, 2007, 2008 και μάλιστα σε τεχνικά γραφεία των Αθηνών, χωρίς την επιβαλλόμενη αυτοψία, είναι φυσικό να έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις με αποτέλεσμα πάμπολλες ιδιωτικές ιδιοκτησίες να εμφανίζονται δασικές, θα πρέπει η αυτοψία από μέλη της επιτροπής να θεωρείται ως το κατεξοχήν εκ των περιστάσεων επιβαλλόμενο αποδεικτικό μέσο προς τεκμηρίωση και απόδειξη των ισχυρισμών των βλαπτομένων πολιτών ενώπιόν της. Και

δ) Η δυνατότητα του πολίτη να παρίσταται ενώπιον της επιτροπής αυτοπροσώπως ή αν επιθυμεί και με τεχνική και νομική συμπαράσταση, θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και νομικά επιβεβλημένη.

Τέλος κατά την ιδία συνέλευση αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με μέλη από τους συλλόγους των τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών, δασολόγων, γεωπόνων και δικηγόρων για τις περαιτέρω ενέργειες προς ενημέρωση των πολιτών καθώς και των εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία φορέων, με σκοπό την ομαλή και αξιόπιστη νομικά και τεχνικά πορεία της ολοκλήρωσης του σημαντικού για την πατρίδα μας και τους πολίτες έργου της δασικής και ιδιωτικής κτηματογράφησης».