Δεκαοκτώ προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

ergates

ergates

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων Ομάδας Β’ Τάξης Δ’

(Εκσκαφέα-Φορτωτή)

4 Μήνες

3

ΔΕ Οδηγοί Απορριματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

6 Μήνες

5

ΔΕ Οδηγός Φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

4 Μήνες

1

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

4 Μήνες

9

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο τμήμα προσωπικού του δήμου μέχρι 6/6/2014, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Μπορούν επίσης να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους με συστημένη επιστολή.