Διαγραφές φοιτητών: Μέριμνα για θέσπιση κοινών εξαιρέσεων

foitites

foitites

Να θεσπιστούν ενιαίες εξαιρέσεις από το μέτρο της διαγραφής φοιτητών είχε ζητήσει η Φεβρωνία Πατριανάκου με ερώτησή της στη βουλή. Όπως είχε επισημάνει, η αυτοδίκαιη διαγραφή των φοιτητών με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης ανώτατης διάρκειας σπουδών έχει ως αποτέλεσμα να διαγράφονται και φοιτητές οι οποίοι δικαιολογημένα δεν κατάφεραν να περατώσουν τις σπουδές τους μέσα στην καθοριζόμενη διάρκεια φοίτησης.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να θεσπίσουν ειδικά κριτήρια για τις περιπτώσεις φοιτητών που χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα, πλην όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκληθούν σημαντικές αδικίες και άνιση μεταχείριση μεταξύ όμοιων περιπτώσεων, δεδομένου ότι μπορεί ένα ίδρυμα να περιλαμβάνει στον οργανισμό του ευνοϊκότερη πρόβλεψη έναντι ενός άλλου ιδρύματος.

Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε στη βουλευτή Λακωνίας ότι, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και του δικαιώματος της πρόσβασης στην εκπαίδευση, το υπουργείο θα μεριμνήσει για τη θέσπιση κοινών εξαιρέσεων στο θέμα της διαγραφής των φοιτητών, ώστε να αποφευχθούν αδικίες σε βάρος των ίδιων των φοιτητών. Διαβεβαίωσε ότι κατά την επεξεργασία θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της ισότητας και ισονομίας, προκειμένου να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση μεταξύ φοιτητών διαφορετικών ιδρυμάτων.

Ειδική αναφορά γίνεται από τον υπουργό στις σχετικές προτάσεις που έχουν καταθέσει τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Όπως επισημαίνεται, μόνο τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει, κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία υποβολής και έγκρισης, τις προτάσεις που απαιτούνται για την έκδοση των οργανισμών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της διάρκειας φοίτησης, πέραν της περιόδου κανονικής φοίτησης, για δύο επιπλέον εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

Σημειωτέον ότι η περίοδος κανονικής φοίτησης ισοδυναμεί με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα.

Η πρόταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προβλέπει ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης ο φοιτητής διαγράφεται μόνον εφόσον δεν έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται στη διάταξη που ψηφίστηκε στις 3/9/2014 από το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της βουλής, με την οποία προβλέφθηκαν εξαιρέσεις από τη διαγραφή των φοιτητών, που επρόκειτο να επέλθει αυτοδίκαια, κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, δηλαδή στις 31/8/2014.

Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ότι «εξαιρούνται και θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30/4/2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015». Ρητώς ορίζεται ότι η πρόβλεψη αυτή ισχύει από 31/8/2014.