Διαγωνισμός µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

leoforeio

leoforeio

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκήρυξε διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισµού 4.096.046,28 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφάλειας, για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική µονάδα όπου φοιτούν και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων.

Ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών, που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, είναι η ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού (25η Αυγούστου, ηµέρα ∆ευτέρα) και ώρα 10.00′ πµ στη γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ΠΕ Λακωνίας, ∆ιοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου. Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και ταχυδροµικά στην πιο πάνω διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα, αρκεί η παραλαβή τους να έχει γίνει επί αποδείξει µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, ήτοι την 22η Αυγούστου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00′.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν µετά την ανωτέρω προθεσµία θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Αν οι υποβαλλόµενες διά χειρός ή αποστελλόµενες ταχυδροµικώς προσφορές δεν εκπληρώνουν τα παραπάνω, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών ορίζονται η κ. Ελένη Ρασσιά-Βασιλάκου, προϊσταµένη του τµήµατος Γραµµατείας ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, και η κ. Παναγιωτίτσα Ανδρεάκου, υπάλληλος του τµήµατος Προσωπικού της ίδιας ∆/νσης της ΠΕ Λακωνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 27313 63000 (εσωτ. 192-193 και 191 αντίστοιχα).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις 25/8 και ώρα 11.00′ το πρωί στον 1ο όροφο του διοικητηρίου (αίθουσα συνεδριάσεων).

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται εκτενέστερα στην αναλυτική προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού, η οποία είναι διαθέσιµη µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου από την ΠΕ Λακωνίας. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης µετά των παραρτηµάτων της θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση http://ppel.gov.gr.