Διαγωνισμός για προμήθεια 80.000 αυγών

ayga

ayga

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια 80.000 τεμαχίων αυγών, προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών της, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι ποσού 9.944 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 3η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πμ στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Αγορών της Μονάδας και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται:

α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία (124 ΠΒΕ, Αεροδρόμιο Τρίπολης), στις διαθέσιμες ώρες για το κοινό, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30΄ – 14.00΄.

β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και τη «Διαύγεια».

Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας (τηλέφωνο 2710 375040-45), ενώ για διευκρινίσεις επί τεχνικών θεμάτων στο Σμήνος Τροφοδοσίας της ΜΕΕΠ (2710 375906).