Διαγωνισμός για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Ο δήμαρχος Σπάρτης προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης “Τεχνική υποστήριξη δήμου Σπάρτης”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής”, Άξονας προτεραιότητας 1 “Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων”.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, αφορά στην τεχνική υποστήριξη του δήμου Σπάρτης, για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση/υλοποίησή τους, που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του δήμου.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο Σ.Τ.Υ. θα αφορούν στη στήριξη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη διατίθενται από τη Δ/νση Τ.Υ. του δήμου Σπάρτης (Μαγούλα 23100, κτίριο Τ.Υ., 1ος όροφος, όπισθεν παλαιού δημαρχείου Μυστρά, πληροφορίες κ. Νταλιάνης Γεώργιος, τηλ. 27313 61110) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του δήμου http://www.sparti.gov.gr/.