Διαγωνισμός Δήμου Ανατολικής Μάνης για την προμήθεια καυσίμων

kaysima

kaysima

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2015», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 191.500 ευρώ (155.691,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 35.808,94 ευρώ το ΦΠΑ 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 19η Δεκεμβρίου και ώρα 11.00′. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δηλαδή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00′.