Διαγωνισμός Δήμου Σπάρτης για προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για στέγαση νηπιαγωγείου

prokat

prokat

Ο δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την «προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για νηπιαγωγείο ΤΚ Μαγούλας ΔΕ Μυστρά», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 29/5 και ώρα 00.01′ πμ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 1/6 στις 10.00′ πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι τη Δευτέρα 8/6 και στις 8.00′ πμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 27313 63202 και 27313 63200. Φαξ επικοινωνίας 27313 63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι η Χριστοφίλη Παπαδάκου και Κωνσταντίνος Βαρζακάκος.