Διαγωνισμός μίσθωσης κλινών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό (α΄ επαναληπτικός) με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση 69 έως 87 κλινών, για τη στέγαση των φοιτητών του και στις πέντε πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές μονάδες.

Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυμανθεί από 8 έως 15 ευρώ κατά περίπτωση (και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων), για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 30/6/2016 (δύο ακαδημαϊκά έτη). Το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής.

Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου www.uop.gr (ανακοινώσεις).