Διαγωνισμός μίσθωσης κλινών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση 69 έως 87 κλινών, για τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και στις πέντε πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές μονάδες.

Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυμανθεί από 8-15 ευρώ κατά περίπτωση (και επιπλέον τις νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων), για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 30/6/2016 (δύο ακαδημαϊκά έτη), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, για κάθε ομάδα.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 26/6/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00′. Τόπος υποβολής προσφορών είναι τα γραφεία της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 27/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00′ το πρωί στα γραφεία της πρυτανείας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου.