Διαγωνισμός προμήθειας ζωοτροφών

dimos Spartis logo

dimos Spartis logo

Ο δήμαρχος Σπάρτης προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.989,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο δημαρχείο Σπάρτης (Γκορτσολόγου 52, 3ος όροφος) την Παρασκευή 13η Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30΄ πμ και ώρα λήξης 11.00΄ πμ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους ως εξής:

α) Προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην επιτροπή διαγωνισμού την 13/2/2015 και από ώρα 10.30΄ πμ έως 11.00΄ πμ.

β) Ταχυδρομικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του δήμου Σπάρτης, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή έως την 12/2/2015.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.