Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών

kaysima

kaysima

Ο δήμος Μονεμβασίας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 15/4 και ώρα 00.01′ και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής η Παρασκευή 17/4 και ώρα 15.00′.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27323 60542-572 (Αντώνης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Λιβανός) στο fax 27323 60556 και στο email: papageo@monemvasia.gr.