Διαγωνισμός της Περιφέρειας για τις παγίδες δακοκτονίας

Η περιφερειακή ενότητα Λακωνίας θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας (άγονα τμήματα κύριου διαγωνισμού) με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην ΠΕ Λακωνίας», ποσού 20.232,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 17.905,08 €, ΦΠΑ: 2327,66 €), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η διακήρυξη με αρ. πρωτ. 75943/10294/17-4-2019 έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC004809959 2019-04-17 και στο Διαύγεια με ΑΔΑ 66ΩΕ7Λ1-Δ91.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30′.

Πληροφορίες παρέχονται στο διοικητήριο Λακωνίας στο 2ο χλμ της εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου, από το τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 27313 63184 και από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 27313 63328.