Διαγωνισμός του Δήμου Μονεμβασίας για την προμήθεια καυσίμων

petrelaio

petrelaio

Ο δήμος Μονεμβασίας προκήρυξε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 441.984 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 1/10 και ώρα 00.01′ και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής το Σάββατο 31/10 και ώρα 15.00′. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 6/11/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00′.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου (http://www.monemvasia.gov.gr/), αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27323 60542-572 (Αντώνης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Λιβανός) στο fax 27323 60556 και στο email: papageo@monemvasia.gr.