Ο δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτογραφιών, διαφημιστικών βίντεο, χάρτινων τσαντών και τουριστικού εντύπου, προϋπολογισμού 28.872,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικά τα ποσά έχουν ως εξής:

> φωτογραφίες 3.992,80 ευρώ

> διαφημιστικά βίντεο 9.999,36 ευρώ

> χάρτινες τσάντες 2.976 ευρώ

> τουριστικό έντυπο 11.904 ευρώ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 14η Δεκεμβρίου και ώρα 11.30′. Αμέσως μετά θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός στο δημοτικό κατάστημα Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου).

Τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το δήμο στο τηλέφωνο 27313 61116, στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 89-91 ή στο e-mail: vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr.