Διακήρυξη για ελαστικοσυνθετικό χλοοτάπητα

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Ο δήμαρχος Μονεμβασίας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, μεταφορά, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου προς χρήση ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 118.080 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 2/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 00.01΄

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 5/3/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου (http://www.monemvasia.gov.gr/), από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.